CPF3 cuoi cung da ra lo`

:BNC yo moi ng, cuo^'i cung thi Comodo Firewall Pro 3 (CFP3) da ra lo sau bao nhiu cho mong :slight_smile:

CFP ngoai ca'c ti'nh nang vuot troi cua 1 firewall tho^ng thuong, con ke^'t hop voi Defense+, HIPS( Host-based Intrusion Prevention System), nham tang cuong do bao mat cho ng dung.

Mot la^n nua nhac lai la CPF hoan toan mien fi’ va mai mai mien fi' cho moi ng du`ng. (V)

Da toi lu’c ng dung VN co’ the ne’m bo ca’c FW hay HIPS ■■■■■ tu ca’c hang bao mat kha’c va download CPF3 ve ma dung ro^i, ye.
(R)
p.s: we^n dua link cho moi ng`:) :

Xin cac ban luu y rang neu dang dung phien ban 13 thi fai uninstall version do va download version moi ve hoac download upgrade patch tai trang Free Firewall - Download the Best Firewall Protection and Anti-Virus Scan Software from Comodo
Dieu nay la do phien ban 14 (va hien nay moi nhat la 15) co qua nhieu thay doi so voi 13 ve nhieu mat nen khong the update binh thuong theo muc Miscellaneous duoc. Phien ban 14 se khong con chiem 100% CPU process - khong lam cham may nua. Phien ban 15 thi sua cac loi ve Windows Update :wink:

Good luck!

(CWY)