COMODO10-BUG,COMODO11-BUG。comodo8.40.5165---OK

Zhànshí zhǎodàole yīgè jiějué bànfǎ: Cípán guǎnlǐ-diskmgmt.Msc,HDD-tuō jī, tuō jī zhīhòu kěyǐ shùnlì tántiào chūqù… Xūyào yòng de shíhòu, diǎnjī liánjī
64/5000
Temporarily found a solution: disk management - diskmgmt.msc, HDD - offline, can jump out after going offline. . . . When you need it, click online