Chặn arp-attack từ ip khác trong cùng 1 mạng (Wireless) bằng comodo firewall?

Ai biết cách chặn arp-request từ những ip khác trong mạng ko. Tình hình là khu trọ chỗ mình dùng netcut khiếp quá =.=

Mở Setting của tường lửa, chọn vào " Enable anti-ARP spoofing"