Here the First Error Code (Comodo crashes at statup)

Hi

Protokollname: Application
Quelle: Application Error
Datum: 03.02.2010 08:51:19
Ereignis-ID: 1000
Aufgabenkategorie:(100)
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer:
Beschreibung:
Name der fehlerhaften Anwendung: cfp.exe, Version: 3.14.130099.587, Zeitstempel: 0x4afc9e38
Name des fehlerhaften Moduls: msxml3.dll, Version: 8.110.7600.16385, Zeitstempel: 0x4a5bdfc6
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x000000000000125e
ID des fehlerhaften Prozesses: 0xa64
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ca74b6839ebc19
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\System32\msxml3.dll
Berichtskennung: ce6dc93a-e0a9-11de-a4e2-00221543956d
Ereignis-XML:1000
2
100
0x80000000000000

6059
Application
cfp.exe
3.14.130099.587
4afc9e38
msxml3.dll
8.110.7600.16385
4a5bdfc6
c0000005
000000000000125e
a64
01ca74b6839ebc19
C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe
C:\Windows\System32\msxml3.dll
ce6dc93a-e0a9-11de-a4e2-00221543956d